1. Taraflar

a) Dolazexpress internet sitesi ve aynı siteye erişim sağlayan Tevfikiye Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:87/A Yunusemre/Manisa adresinde mukim. (Bundan böyle “Dolazexpress” olarak anılacaktır).

b) Dolazexpress internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
 

2. Sözleşmenin Konusu

Dolazexpress’in satışa arz ettiği mal ve ürünlerin elektronik ortamda ve mesafeli satış kurallarına göre satışının yapılacağı ve Dolazexpress ’un sahip olduğu internet sitesi https://www.dolazexpress.com/ bu siteden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Dolazexpress’in hak ve yükümlülükleri

3.1.2 Web Sitesi’ne ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Dolazexpress mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.1.3 Dolazexpress tarafından WebSitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.1.4 Dolazexpress kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Dolazexpress, üyenin Web Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.1.5 Dolazexpress, üyenin kişisel bilgilerini yetkili resmi mercilerin talebine binaen resmi mercilere iletebilecek ve yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

3.1.6 Dolazexpress web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Dolazexpress web sitesi’ ‘ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.1.7 Dolazexpress, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Dolazexpress web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.1.8 Dolazexpress, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.2 Üye’nin hak ve yükümlülükleri

3.2.1 Üye, Web Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Dolazexpress uğrayacağı zararları tazmin ile mükellef olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.2.2 Üye, Web Sitesi’ne üye olurken temin etmiş olduğu adres ve diğer iletişim bilgilerinin Web sitesi üzerinden yapacağı her türlü alışveriş ve satış sözleşmesinde ALICI’ya ait adres ve iletişim bilgisi olarak aktarılmasına ve geçerli adres ve iletişim bilgisi olarak kullanılmasına muvafakat eder.

3.2.3 Üye, Dolazexpress tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Dolazexpress ‘e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Dolazexpress 'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.2.4 Üye, Web sitesi üzerinden yapacağı alışverişlerde malın doğru kişiye teslim edilmesini güvence altına alınmak için Üye’nin belirttiği cep telefonuna gönderilecek olan 4 haneli işlem kodunu gizli tutmayı ve sadece satın aldığı malı kendisi adına teslim almak üzere yetkilendirdiği kişi ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Üye, söz konusu işlem kodunu mağaza personeline beyan edip ürünü teslim almaya gelen kişilerin ürünleri kendisi adına teslim almaya yetkili olduğunu ve bu şekilde yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.2.5 Üye Web Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.2.6 Üye, başkalarının Web Sitesi üzerinden temin edilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.2.7 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.2.8 Üye, Web sitesinde kendisine tanınacak olan alanlarda beyan edeceği görüş ve hizmet kalitesine ilişkin kanaatlerinin, üçüncü kişilerin manevi hakları ile fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesine dikkat etmekle mükellef olup, buna aykırı kullanımların hukuki ve cezai sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.3 Üye ile elektronik iletişime geçilmesi, Kişisel verilerin işlenmesi, paylaşılması ve silinmesi

3.3.1 Web Sitesi’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Dolazexpress veya iştiraki olan şirketler tarafından Dolazexpress’un faaliyet alanın olan perakende ticaret kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye ayrıca aksini bildirmediği yahut gönderilecek iletilerde tanınacak olan çıkma hakkını kullanmadığı sürece Dolazexpress veya iştiraklerinin kendisi ile, üyelik formunda belirttiği elektronik posta, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.3.2 Üye, Web Sitesi’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.3.3 Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, Dolazexpress iştirakleri ile paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisi ile iletişime geçilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Dolazexpress ve iştiraklerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Dolazexpress’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebileceği gibi, Web sitesinde yer alan “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilir veya kendisine gönderilen iletilerde sağlanacak olan çıkma hakkını kullanarak da bu iletişime son verebilecektir.

3.3.4 Üyeliğin son bulması halinde Üye aksini bildirmediği sürece kişisel verileri en fazla bir yıl boyunca muhafaza edilecek olup, akabinde otomatik olarak silinecektir.
 

4. Sözleşmenin Feshi, Üyeliğin askıya alınması

4.1 İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Dolazexpress tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Dolazexpress üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Dolazexpress’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Dolazexpress’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.2 Buna mukabil Üye’de her zaman üyeliğin iptalini ve Dolazexpress nezdindeki tüm elektronik kayıtların silinmesini talep ederek işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak bu durumda üye, Web sitesi kanalıyla alışveriş yapma olanağını kaybeder.


5 Taraflar, Dolazexpress ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193''ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


7. Yürürlük

 

Üye üyelik kaydı yaparken işbu Sözleşmeye elektronik ortamda teyit vermiş olmakla işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve burada yer alan maddeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR